பிரம்மசரியம் முயற்சியால் வருவதல்ல

பிரம்மசரியம் முயற்சியால் வருவதல்ல, புரிந்து கொள்வதால் வருவது. – ஓஷோ

Osho, Osho Wordings, Osho Quotes, Stumbit, SiteLikeStumbleupon

Leave a Reply