அகத்தியர் அருள்வாக்கு 2

அகத்திய மாமுனிவர் என்பவர் யார்?

புலஸ்தியரின் மானச யுக புருஷர் அகத்திய மாமுனிவர்.

அகத்திய மாமுனிவரின் (குருநாதர்) பொதுவாக்கு:

இறைவனின் கருணையைக்கொண்டு இயம்புவது யாதென்றால் இஃதொப்ப நலமான வாழ்வு நல்விதமாய் அமைந்திட நலமான வழிமுறைகளையெல்லாம் நாளும் மாந்தர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியது கட்டாயம் தான்.

இயம்பிடுவோம் எத்தனைதான் ஒரு மனிதனுக்கு விதி அவன் வாழ்விற்கு எதிராக இருந்தாலும், அவன் மதியை ஆக்கிரமித்து அவனுக்கு தவறான வழிகளைக் காட்டினாலும், மீண்டும், மீண்டும் சரணாகதி பக்தியாலும் அல்லது தன்னுடைய மனச்சான்றின் வழிகாட்டுதல் படியும் ஒரு மனிதன் சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்ற முயற்சி செய்திட வேண்டும்.

இறைவனின் கருணையாலே விதி வழி ஒருவன் தவறு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது.

Credit: Thiru. Thanjai Ganeshan

Leave a Reply