அஷ்டாவக்ர கீதை – அத்தியாயம் 1 ஸ்லோகம் 3

மண், நீர், காற்று, வெளி என்னும் இவை நீ அல்ல. முக்தி பெற, இவற்றின் சாக்ஷியாகிய அறிவுருவாம் ஆன்மாவை உணர்.

Leave a Reply