கணக்கு மந்திரங்கள்: உத்திகள் மூலம் கணிதம்

தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020 இன் படி, வாசித்தல், எழுதுதல் மற்றும் எண்களின் அடிப்படைச் செயல்பாடுகளைச் செய்யும் திறன் பெறுதல் என்பது எதிர்காலப் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் வாழ்நாள் கற்றலுக்கு அவசியமான அடிப்படையும் தவிர்க்க முடியாததுமாகும்.

Leave a Reply